Vakıf Senedi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1- Vakfın adı, Adıyaman Üniversitesini Destekleme Vakffıdır.

DEYİMLER

Madde 2- Bu senette, Üniversite Adıyaman Üniversitesini; Vakıf deyimi Adıyaman
Üniversitesini Destekleme Vakfı’m ve Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanını ifade
eder.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 3- Vakfın merkezi, Yenipınar Mah. Atatürk Cad. 308. Sok. No:l Kat:2
ADIYAMAN’DIR.

Vakfın yazışma adresi, teftiş makamına bilgi verilmek şartıyla merkez dâhilinde yönetim
kurulu kararı ile değiştirilebilir. Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu
kararı ve gerekli izinler almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler
açabilir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 4- Vakfın gayesi, Adıyaman Üniversitesi’nin gelişmesini sağlayarak, Türkiye’de ve
özellikle Adıyaman bölgesinde eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde
yapılmasına yardımcı olmak, bu alandaki kalkınma ve gelişmeye katkı yapmak, Adıyaman
Üniversitesi öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve personeline aşağıda belirtilen
hususlarda yardımda bulunmak, çalışmalar yapmak ve faaliyette bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 5- Vakıfın yukarıda belirtilen gayesini gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar
aşağıda sıralanmıştır:

 1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlan kurmak,
 2. İlkokullar kurmak,
 3. Ortaokullar kurmak,
 4. Ortaöğretim okulları kurmak,
 5. Meslek Yüksekokulları kurmak,
 6. Üniversiteler kurmak,
 7. Araştırma kurumlan kurmak,
 8. Kurulmuş olan tesislerde tadilat, ilave ve tamirat yapmak,
 9. Yurt içi ve yurt dışı burslar vermek,
 10.  Muhtaç öğrencilerin yiyecek, giyecek ve masraflarını karşılamak,
 11.  Tabii afetlerden zarar gören üniversite öğrencilerine ve öğretim elemanlarına personele nakdî ve aynî yardımlarda bulunmak,

12) Vakfın imkânları ölçüsünde öğrencilere öğretim elemanlarına ve personele sosyal ve kültürel her türlü faaliyetlerinde yardımda bulunmak

13) Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve personelin araştırma, dinlenme, eğitim ve benzeri faaliyetlerini yürütecek yerler temin etmek için kamplar kurmak, bu maksatlarla gayrimenkul alıp satmak, işletmek ve inşa etmek,

14) Öğretim elemanları, öğrenciler ve personelin ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında yurtlar, kantinler ve sosyal tesisler inşa etmek, satın almak veya kiralayarakişletmek;

15) Muhtaç öğrencilere ve üniversite personeline aynî veya nakdî yardımlar yapmak;

16) Otel, motel, hastane, poliklinik, öğrenci yurdu ve misafirhane gibi işletmeler kurmak,işletmek;

17) Her türlü bilimsel, kültürel, sosyal araştırmalar yapmak, yapılanları desteklemek, bu gaye ile laboratuarlar kurmak, yarışmalar tertip etmek, ödüller vermek bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarda bulunmak,

18) Bilimin gelişmesi için Adıyaman Üniversitesi yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak. Eğitici ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, monografi, araştırma sonuçlarını basma, yayma, çoğaltma faaliyetlerinde bulunmak; kongreler,
konferanslar, seminerler, sempozyumlar, kurslar ve sergiler düzenlemek, düzenlenen bu faaliyetlere maddi katkıda bulunmak; Her türlü sesli, görüntülü, basılı yayınlarda

19) Adıyaman Üniversitesi’nin araştırma ve uygulama potansiyelini geliştirmek ve Vakfın gelirlerini artırmak amacıyla ileri teknolojinin gerektirdiği bilumum araç-gereç, makine, teçhizat vb, demirbaş eşya veya tüketim malzemelerini, araç ve gereçleri temin etmek bilgi, işlem ve sair sistemleri imal etmek, kiralamak, kiraya vermek; etütler, projeler, analizler yapmak veya yaptırmak,

20) Vakfın malî yapısını tehlikeye sokmayacak şekilde, bütçe imkânlarının yetersiz kalması durumunda, Adıyaman Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve enstitülerinin faaliyet gösterdiği binalarının onarım, tadilat, tefrişat, donanım giderleri ve çevre düzenlemesine katkı vermek, aynî ve nakdî ihtiyaçlarını karşılamak; bütçe yetersizliği sebebiyle üniversitenin yapamadığı ödemeleri yapmak, üniversiteye faizsiz borç para vermek,

21) Vakfın malî yapısını tehlikeye sokmayacak şekilde, üniversitenin tanıtımı ve gelişimi için anket, araştırma, inceleme yapmak her türlü bilimsel, kültürel, sportif vb. faaliyetlere katkıda bulunmak ve bu amaçla bilişim, telekomünikasyon vb. alanlarda üniversiteye yardımcı olarak ortak veya tek başına projeler üstlenmek, bununla ilgili şirketler kurmak, var olanlara iştirak etmek. Ayrıca; Vakfın amacına uygun faaliyetlerde bulunan diğer ulusal, uluslararası, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler yürütür, her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, üst kuruluşlara üye olabilir, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, yardımları kabul etmek

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞI ALANLAR
Madde 6- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını
satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak şartı ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izinler alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu ve kurum dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceler almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını ger
gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek proje çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar, şirket kurmaya, kurulu bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfm amaç
ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı görülen yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yapmaya, kitap, dergi, broşür çıkartmaya, başkaları tarafından yapılan bunun gibi faaliyetleri maddi ve manevi olarak desteklemeye; ülkemizin mirasına sahip çıkılmasının yanı sıra günümüz insanının kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla medya ve diğer araçların tamamını kullanarak ilgili kamu ve özel kuruluşlar ve kişilerle irtibat kurarak her türlü girişimde bulunmaya ve çalışmalar yapmaya, amacına yönelik olarak vakfın imkanları dahilinde kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs gibi eğitim programları düzenlemeye ve bunları organize etmeye, başka kurum ve kuruluşlarca yapılan bu tür etkinliklere katılmaya, vakfın amaç ve hizmet konularından biri veya birkaçının gerçekleşmesi için, girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat vb. sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 7- İlk kuruluş varlığı olarak, kurucular tarafından Vakfa tahsis edilen 55 000 ( ellibin)TL’dir. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 8- Vakfm organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurul
 4. Onur Kurulu
  GENEL KURUL

Madde 9- Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, vakıf kurucuları ve diğer üyelerden meydana gelir. Vakfm Genel Kurulu ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan (.) kişidir.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 10- Genel Kurulun ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere en geç mart ayı içinde,
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde olağan olarak toplanır. Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde toplanır. Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi Genel Kurul üyelerine toplantıdan en az on beş gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imza karşılığı bildirilir. Genel Kurul toplantısında üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte tekrarlanır ve çoğunluk aranmaz. Vakıf senedinin değiştirilmesi, vakfın tasfiyesi konularında karar alınabilmesi için Genel Kurul, üyelerinin yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıyla alınır. Vakıf senedi değişiklikleri için toplantı nisabının %’ü ile karar alınır. Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından açılır. Bilahare üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve kâtip seçilmek suretiyle Vakıf Genel Kurulu Başkalık Divanı teşkil edilir. Yoklamayı müteakip gündemdeki maddelerin sırasıyla görüşülmesine geçilir. Genel Kuruldaki görüşmeler bir zabıtla Genel Kurul toplantısı defterine geçilerek Başkalık Divanı tarafından imzalandıktan sonra Yönetim Kuruluna tevdi edilir. Genel Kurul ayrıca, üyelerin 1/10’unun yazılı başvurusu veya Yönetim Kurulu kararı ile olağanüstü toplantı yapabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak divanın oluşmasından hemen sonra, hazır bulunanların en az 1/10’unun yazılı önerisi ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluk yüklenmesi, hesapların, kurulların ibrası, Vakıf Senedi değişikliği ve ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11 –

 1. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetici raporları görüşüp incelemek,

Yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek

 1. Yeni yıl bütçesini tetkik ve tasdik etmek
 2. Vakfın idaresi ve gelişmesi için gerekli kararları almak,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Vakıf Senedinin değiştirilmesine, Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,
 5. Boşalan üyelikleri, onur kurulu üyelerini ve yeni üyeleri seçmektir.

YÖNETİM KURULU

Madde 12- Vakfın her türlü işleri Yönelim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul Üyeleri arasından 3 yıl için seçilen toplam 7 üyeden meydana gelir. Üyelerden dördü vakfın kurucuları arasından, diğer üç üye ise genel kurul tarafından genel
kurul üyeleri arasından seçilir. Seçimlerde asil üye kadar aynı yöntemle yedek üye seçilir. Yönetim kuruluna seçilenler ilk
toplantıda görev taksimi yaparak bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter ve muhasip seçer. Yönetim kurulu en az 3 ayda bir toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya beş toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
başkanın oyu iki oy sayılır. Başkan bulunmadığı zamanlarda başkan vekili aynı yetkilerle donatılmış sayılır. Yönetim
kurulu üyeliklerinden birisi boşalırsa yerine en fazla oy alan yedek üye davet olunur. Yönetim Kurulunda oy birliği ya da oy çokluğu ile alınan kararlar noterlikçe tasdik edilmiş deftere kaydedilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan
üyeler muhalefet şerhini kararın altına yazmak suretiyle imza ederler. 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 9. Maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olanlar Vakıf Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. Aynı zamanda vakıf yöneticisi seçildikten sonra 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 9. Maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olanların da yöneticiliği sona erer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13- Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu,

 1. Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Genel Kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve genel kurulun onayına sunar.
 3. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, her türlü gerçek ve tüzel kişilerle hukukî, malî idari konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atayabilir, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanım sağlar.
 9. Genel Kurulun kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. ) Genel Kurul toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir,
 11. ) Genel Kurul toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. ) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 14- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi birini veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukukî belge veya senedi vakıf nam ve hesabına devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde 15- Denetim Kurulu genel kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, genel kurulca kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek üç kişiden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar, hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce genel kurula göndertilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI

Madde 17- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını genel kurul belirler. (Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 18- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 2. Vakfın amaçlarına uygun olarak yurt içinden ve dışından gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağışlarla, vasiyet yoluyla intikal edecek değerler vb. gelirler,
 3. Tertiplenecek müsamere, konser ve yarışmalardan sağlanacak gelirler,
 4. Yardım gören öğrencilerin vakfa iade edecekleri paralar,
 5. Vakfın gayesini gerçekleştirmek için kurulmuş olan şirketlerden, iktisadi işletmelerden, holdinglerden ve ortaklıklardan elde edilen her türlü gelirler,
 6. Amaçlarını gerçekleştirmeye yararlı olabilecek menkul ve gayrimenkul malları, hakları, hibe, satın âlma, kiralama, satma ve diğer tasarruf yollan ile temin edilen gelirler,
 7. Sürekli ve geçici gelir kaynakları yaratmak üzere ekonomik girişimler sonucu elde edilecek gelirler.

RESMÎ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile genel kurul üye tam sayısının en az üçte ikisinin(2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları “Adıyaman Üniversitesi’ne devredilir. Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya genel üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve genel kurul üye tam sayısının üçte ikisinin(2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI

Madde 21- Vakıf kurucularının adı soyadı aşağıda gösterilmiştir:

Prof. Dr. Talha Gönüllü 2. Ahmet Doğan 3. Ali Şahin 4. Yakup Akıncıoğlu 5. Ayla Pektaş 6. Savaş Bütün 7. Bedih Gümüş 8. Sadık Çağ 9. Ebubekir Aytekin 10. Selda Tandoğan 11. Mehmet Dağtekin 12. Ali Büyükşahin 13. Abuzer Aslantürk. 14. Ziya Duranay 15. Melki Ürek 16. Mehmet Çalışkan 17. Seyfettin Bilen 18.Mehmet Öztürkçü 19. H. İbrahim Fırat 20. Bilal Doğan 21. Salih Kaya 22. Ahmet Bozkurt 23. Abdurrahman Gürbüzcan 24. Kenan Doğan 25. Ziya Güçlü 26.Mehmet Kale 27. Nusret Tunç 28. Haşan Demir 29. Naif Karabatak 30. Mahmut Fırat 31. Adnan Kırıktaş 32. Murat Aydın 33. Ramazan Gürbüz 34. Turhan Koyuncu 35. Nazif Çetin 36. Abdullah Yalçın 37. Ahmet Kaplan 38. Mehmet Karınca 39. Necati Yaprak 40. Zeki Dişkaya 41. Mustafa Alkayiş 42. Arif Sayiner 43. Mehmet Ali Pektaş 44. Recep Köse 45. Hüseyin Bakır 46. Mehmet Küçük 47. Isa Tekin 48.Öznur Uludağ 49. Ömer Öncel 50. Fehmi Yılmaz 51. Abdulkadir Kurt 52.Güvenç 53. Ahmet Akkaya 54. Mahmut Göksu 55. Mustafa Dicle 56. Vahdettin Koç 57. Aykut Dündar 58. Ruken Ünlü 59. Fatih Alkayiş 60. Mehmet Yıldız 61. Ramazan Aksoy 62.Faruk Bülent Kaplan 63.Mustafa Yılmaz 64.Nihat Karaaslan 65.Osman Süzen 66. Murat Koca 68. Mustafa Çevik 69. Ömer Özkartal 70. Tahsin Çulhaoğlu 71.İsmet Nedim Açıkgöz 72. M. Uğur Güneş 73.A1İ Simsek 74. İ. Halil Tuğluk 75. M. Nuri Ölçer 76. Bilal Bayır 77. Mehmet Kaygusuzoğlu 78. Orhan Tohumcu 79. Hakan Sezgin Sayıner 80. Gafari İzci 81. H. Yusuf Korkmaz 82. Ali Aydın 83. Mustafa Öztürk , 84 Ömer Güçlü 85 . Ömer Turanlı

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur:

 1. Recep Köse Başkan 2. Abuzer Aslantürk Başkan Vekili
 2. Salih Kaya Başkan Vekili
 3. Yusuf Korkmaz Sekreter
 4. Murat Aydın Muhasip

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Recep Köse, İsa Tekin, Salih Kaya yetkili kılınmıştır, diye sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgililere okunması için verildi. Okudular. Gerçek isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar ilgililerin bildirmeleri üzerine okuryazar ilgililer tarafından ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi